Trang chủ » Giới thiệu
28 Tháng Mười Hai, 2015
          Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-HH ngày 16/10/2015 của Hiệp hội trên cơ sở Quyết định số 4358/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]
10 Tháng Tư, 2024
Xem quyết định số 55/QĐ-KĐCLGD ngày 26 tháng 3 năm 2024 về việc kiện toàn Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tại đây.
10 Tháng Tư, 2024
Xem quyết định số 11/QĐ-KĐCLGD ngày 02 tháng 01 năm 2024 về việc Kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tại đây.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 252/QĐ-KĐCLGD ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc kiện toàn Hội động Kiểm định chất lượng giáo dục.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 174/QĐ-KĐCLGD ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 67/QĐ-KĐCLGD ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
10 Tháng Một, 2023
329/QĐ-KĐCLGD ngày 30 tháng 12 năm 2022 V/v kiện toàn Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục
10 Tháng Một, 2023
328/QĐ-KĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2022 V/v kiện toàn Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục
4 Tháng Một, 2023
Quyết định số 283/QĐ-KĐCLGD ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh danh sách Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
2 Tháng Tám, 2022
Quyết định 216 Kiện toàn HĐ KDCLGD & Tổ Thư ký HĐ (15.7.22)
26 Tháng Mười Hai, 2018
Quyết định số 24/QĐ-TT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chiến lược phát triển của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2018-2015 và tầm nhìn 2030.
16 Tháng Mười, 2015
Quyết định số 79/QĐ-HH ngày 16 tháng 10 năm 2015 về việc Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
16 Tháng Mười, 2015
Quyết định số 80/QĐ-HH về việc phê duyệt, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
16 Tháng Mười, 2015
Quyết định số 81/QĐ-HH ngày 16 tháng 10 năm 2015
7 Tháng Mười Một, 2015
Quyết định 02/QĐ-TT ngày 07 tháng 11 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng cố vấn