Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Đo lường đánh giá » Danh sách Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng KĐCLGD
Danh sách Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng KĐCLGD

Danh sách Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ
1 ThS. Đinh Tuấn Dũng 1956 Trưởng phòng ĐGCLGD -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Tổ trưởng
2 TS. Phạm Văn Hùng 1962 Kiểm định viên -TTKĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN Phó Tổ trưởng
3 TS. Mai Thị Quỳnh Lan 1967 Trưởng phòng ĐT và BD -TTKĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
4 ThS. Tống Thành Trung 1982 Trưởng phòng Hợp tác và PT -TTKĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
5 Ông Nguyễn Anh Tuấn 1947 Chánh Văn phòng -TTKĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
6 Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh 1968 Phụ trách Kế toán -TTKĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
7 ThS. Phạm Thị Quyên 1975 Trưởng phòng ĐBCL – Trường Đại học Phương Đông Uỷ viên
8 Bà Nguyễn Bảo Chi 1999 Nhân viên VP -TTKĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên