Home » Newest activity » Measurement and Evaluation » List of secretariat teams assisting the Education Quality Accreditation Council
List of secretariat teams assisting the Education Quality Accreditation Council

Danh sách Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

TT Họ và tên Học
vị
Năm
sinh
Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ
1 Đinh Tuấn Dũng ThS. 1956 Trưởng phòng ĐGCLGD -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Tổ trưởng
2 Lê Thị Kim Dung TS. 1961 Trưởng phòng HT & PT -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
3 Nguyễn Thị Tuyết TS. 1965 Kiểm định viên -TTKĐCLGD Hiệp hội CTĐHCĐVN Uỷ viên
4 Trần Quốc Hùng ThS. 1960

Phó Chánh Văn phòng, Trung tâm

KĐCLGD

Uỷ viên
5 Phạm Thị Quyên ThS. 1975 Trưởng phòng ĐBCL, Tr. ĐH Phương Đông Uỷ viên