List of permanent staff

TT

Tên vị trí, đơn vị cấu thành Họ và tên Học hàm, học vị Thông tin liên hệ
I

Lãnh đạo Trung tâm

     
1

Giám đốc

Nguyễn Phương Nga

PGS.TS

Di động: 0913 233 096

Email: nguyenphuongnga@cea-avuc.edu.vn ; phuongnga.kdcl@gmail.com

2

Phó Giám đốc

Phạm Xuân Thanh

TS

Di động: 0913090960

Email: phamxuanthanh@cea-avuc.edu.vn

3

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Ly

TS

Di động: 0913219987

Email: nguyenvanlyctx14@gmail.com

II

Văn phòng

     
1 Chánh Văn phòng Nguyễn Anh Tuấn Cử nhân

Di động: 0982 033 666

Email: nguyenanhtuan@cea-avuc.edu.vn

2 Phó Chánh Văn phòng Trần Quốc Hùng ThS

Di động: 0913534804

Email: tranquochung06@gmail.com

3

Phụ trách Kế toán

Nguyễn Thị Tâm Trinh

Cử nhân

 
4

Nhân viên

Nguyễn Bảo Chi

Cử nhân  
5

Nhân viên

Trần Thị Vân Hà

Cử nhân  
6

Nhân viên

Đàm Thị Hà

Cử nhân  
7

Nhân viên

Quang Trâm Anh

Cử nhân  
III

Phòng Đánh giá CLGD

     
1 Trưởng phòng Đinh Tuấn Dũng ThS

Di động: 0913 034 279

Email: dungdt8756@gmail.com

2 Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Tuyết TS

Di động: 0912104019

Email: nttuyet35@gmail.com ; nguyenthituyet@cea-avuc.edu.vn

3

Kiểm định viên

Nguyễn Huy Cường ThS  
4

Kiểm định viên

Chu Minh Hồng PGS.TS  
IV

Phòng Công nhận chất lượng

     
1 Trưởng phòng Nguyễn Văn Uyên PGS.TS

Di động: 0912 541 682

Email: uyennv@cea-avuc.edu.vn

2

Kiểm định viên

Nguyễn Đức Thạnh TS  
3

Kiểm định viên

Trần Thị Tuyết TS  
V

Phòng Hợp tác & Phát triển

     
1 Trưởng phòng Tống Thành Trung ThS

Di động: 0837418356

Email: tongthanhtrung1982@gmail.com ; tongthanhtrung@cea-avuc.edu.vn

2

Chuyên viên cao cấp

Nguyễn Thiện Minh TS  
3

Giảng viên cao cấp

Ngô Doãn Đãi PGS.TS  
4

Kiểm định viên

Phạm Văn Hùng TS  
VI

Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng

     
1 Trưởng phòng Mai Thị Quỳnh Lan TS

Di động: 0836721598

Email: mqlan@yahoo.com ; maiquynhlan@cea-avuc.edu.vn

2 Kiểm định viên Phạm Văn Quyết PGS.TS