Trang chủ » Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-HH ngày 16/10/2015 của Hiệp hội trên cơ sở Quyết định số 4358/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập trung tâm.
Trung tâm là thành viên chính thức của Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assuarance Agencies in Higher Education, viết tắt là INQAAHE). INQAAHE là mạng lưới có tính toàn cầu với 300 thành viên chính thức là các tổ chức đảm bảo chất lượng/kiểm định chất lượng có uy tín và vị thế trong các quốc gia thuộc năm Châu lục trên thế giới.

Tầm nhìn - sứ mệnh - phương châm hoạt động
Tầm nhìn

CEA-AVU&C phấn đấu để luôn là Trung tâm dẫn đầu về kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam; được công nhận là thước đo của sự chuyên nghiệp, công tâm, công bằng trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục.

Sứ mệnh

CEA-AVU&C là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập, có sứ mạng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia. CEA-AVU&C chuyển giao các giá trị cốt lõi của công nghệ đảm bảo chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục thông qua các dịch vụ tư vấn, giải pháp chuyên nghiệp hàng đầu.

Phương châm hoạt động

CÔNG BẰNG
CÔNG TÂM
CHUYÊN NGHIỆP

Cơ cấu tổ chức
Ban Giám đốc

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
Giám đốc

TS. Phạm Xuân Thanh
Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Văn Ly
Phó Giám đốc

Hội đồng KĐCLGD

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
Chủ tịch

PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên
Ủy viên thường trực

ThS. Đinh Tuấn Dũng
Thư ký

GS.TSKH. Bành Tiến Long
Ủy viên

TS. Phạm Xuân Thanh
Ủy viên

TS. Nguyễn Văn Ly
Ủy viên

PGS.TS. Kim Bảo Giang
Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Công Khẩn
Ủy viên

PGS.TS. Lê Anh Phương
Ủy viên

PGS.TS. Phạm Văn Quyết
Ủy viên

TS. Phạm Văn Hùng
Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Tuyết
Ủy viên

PGS.TS. Hoàng Xuân Lâm
Ủy viên

Sơ đồ tổ chức