Trang chủ » Giới thiệu » Văn bản kiện toàn Hội đồng KĐCLGD
10 Tháng Tư, 2024
Xem quyết định số 55/QĐ-KĐCLGD ngày 26 tháng 3 năm 2024 về việc kiện toàn Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tại đây.
10 Tháng Tư, 2024
Xem quyết định số 11/QĐ-KĐCLGD ngày 02 tháng 01 năm 2024 về việc Kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tại đây.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 252/QĐ-KĐCLGD ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc kiện toàn Hội động Kiểm định chất lượng giáo dục.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 174/QĐ-KĐCLGD ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 67/QĐ-KĐCLGD ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
10 Tháng Một, 2023
329/QĐ-KĐCLGD ngày 30 tháng 12 năm 2022 V/v kiện toàn Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục
10 Tháng Một, 2023
328/QĐ-KĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2022 V/v kiện toàn Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục
4 Tháng Một, 2023
Quyết định số 283/QĐ-KĐCLGD ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh danh sách Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
2 Tháng Tám, 2022
Quyết định 216 Kiện toàn HĐ KDCLGD & Tổ Thư ký HĐ (15.7.22)