Trang chủ » Giới thiệu » Văn bản kiện toàn Hội đồng KĐCLGD » QUYẾT ĐỊNH SỐ 283/QĐ-KĐCLGD NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
QUYẾT ĐỊNH SỐ 283/QĐ-KĐCLGD NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC