Trang chủ » Giới thiệu » Văn bản kiện toàn Hội đồng KĐCLGD » QUYẾT ĐỊNH SỐ 174/QĐ-KĐCLGD NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2023 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ THƯ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
QUYẾT ĐỊNH SỐ 174/QĐ-KĐCLGD NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2023 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ THƯ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC