Trang chủ » Giới thiệu » Văn bản quy định về Trung tâm » QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/QĐ-HH NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2015 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/QĐ-HH NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2015 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC