Trang chủ » Giới thiệu » Văn bản quy định về Trung tâm » QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/QĐ-HH-VTT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2022 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/QĐ-HH-VTT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2022 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC