Trang chủ » Giới thiệu » Quyết định số 192/QĐ-HH của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về việc phê duyệt, ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục.
Quyết định số 192/QĐ-HH của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về việc phê duyệt, ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục.