Trang chủ » Giới thiệu » Văn bản quy định về Trung tâm » QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/QĐ-TT NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2018 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM KĐCLGD – HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2025 VÀ TẦM NHÌN 2030
QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/QĐ-TT NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2018 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM KĐCLGD – HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2025 VÀ TẦM NHÌN 2030