Tài liệu sử dụng bắt buộc

1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ban hành;

2. Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 29/11/2013 về về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

3. Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/3/2016;

4. Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng ban hành ngày 31/12/2019 thay thế Công văn 769 về hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo;

5. Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng ban hành ngày 31/12/2020;

6. Công văn 744/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng ban hành ngày 10/6/2021 về việc điều chỉnh một số phụ lục của CV2085/QLCL-KĐCLGD;

7. Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 19/5/2017 về Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

8. Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng ban hành ngày 20/4/2018 về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học;

9. Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng ban hành ngày 20/4/2018 về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học;

10. Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng ban hành ngày 31/12/2019 về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

11. Quyết định số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng;

12.  Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

13.  Công văn số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng;

14. Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chương trình các chuyên đề bồi dưỡng kiểm định viên và cán bộ phụ trách bảo đảm chất lượng trong các trường ĐH và Cao đẳng do Cục Quản lý Chất lượng và Dự án SAHEP chủ trì;

2. Luật Giáo dục đại học;

3. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam;

4. Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 1 năm 2022 phê duyệt chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030;

5. AUN-QA – Sổ tay thực hiện các hướng dẫn đảm bảo chất lượng trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, 2009, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, bản dịch Tiếng Việt;

6. AUN-QA – Hướng dẫn đánh giá cấp cơ sở giáo dục của mạng lưới các trường đại học ASEAN, 2017, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, bản dịch Tiếng Việt;

7. Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục công khai danh sách các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng.

(https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=8336)