Trang chủ » Chưa phân loại » CÔNG VĂN SỐ 01/KĐCLGD-ĐT NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2024 VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIỂM ĐỊNH VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHÓA II
CÔNG VĂN SỐ 01/KĐCLGD-ĐT NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2024 VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIỂM ĐỊNH VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHÓA II

Xem công văn tại đây.