Trang chủ » Chưa phân loại » DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. Văn bản Luật và Nghị định

STT SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN
1 08/2012/QH13 Luật Giáo dục Đại học 18/6/2012 Xem tại đây
2 1982/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam 18/10/2016 Xem tại đây
3 46/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 21/4/2017 Xem tại đây
4 135/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 04/10/2018 Xem tại đây
5 07/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 01/11/2018 Xem tại đây
6 34/2018/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 19/11/2018 Xem tại đây
7 42/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục Đại học 10/12/2018 Xem tại đây
8 69/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 15/01/2019 Xem tại đây
9 43/2019/QH14 Luật Giáo dục 14/6/2019 Xem tại đây
10 99/2019/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 30/12/2019 Xem tại đây
11 04/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 22/01/2021 Xem tại đây
12 81/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 27/8/2021 Xem tại đây
13 127/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 30/12/2021 Xem tại đây
14 78/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 – 2030” 14/01/2022 Xem tại đây

 

2. Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

STT SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN
1 23/2011/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo duc sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học 06/6/2011 Xem tại đây
2 49/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học 12/12/2012 Xem tại đây
3 60/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 28/12/2012 Xem tại đây
4 61/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 28/12/2012 Xem tại đây
5 62/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 28/12/2012 Xem tại đây
6 38/2013/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 29/11/2013 Xem tại đây
7 06/VBHN-BGDĐT Quyết định Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học 04/3/2014 Xem tại đây
8 08/VBHN-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng 04/3/2014 Xem tại đây
9 33/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng 02/10/2014 Xem tại đây
10 04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 14/3/2016 Xem tại đây
11 954/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học 27/3/2017 Xem tại đây
12 12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19/5/2017 Xem tại đây
13 2274/BGDĐT-QLCL V/v đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP 28/5/2019 Xem tại đây
14 02/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm 05/02/2020 Xem tại đây
15 39/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học 09/10/2020 Xem tại đây
16 17/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 22/6/2021 Xem tại đây
17 5778/BGDĐT-QLCL V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD 13/12/2021 Xem tại đây
18 14/2022/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 10/10/2022 Xem tại đây
19 13/2023/TT-BGDĐT Thông tư Quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 26/06/2023 Xem tại đây
20 01/2024/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học 05/02/2024 Xem tại đây
21 790/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 12/3/2024 Xem tại đây
22 814/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 14/03/2024 Xem tại đây

 

3. Văn bản do Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

STT SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN
1 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 09/5/2013 Xem tại đây
2 527/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 23/5/2013 Xem tại đây
3 528/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng 23/5/2013 Xem tại đây
4 529/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN 23/5/2013 Xem tại đây
5 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 28/6/2016 Xem tại đây
6 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 28/6/2016 Xem tại đây
7 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 28/6/2016 Xem tại đây
8 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 03/8/2016 Xem tại đây
9 361/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017 29/3/2017 Xem tại đây
10 766/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 20/4/2018 Xem tại đây
11 767/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài
cơ sở giáo dục đại học
20/4/2018 Xem tại đây
12 768/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
cơ sở giáo dục đại học
20/4/2018 Xem tại đây
13 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 20/4/2018 Xem tại đây
14 927/QLCL-KĐCLGD V/v kiện toàn tổ chức và triển khai các hoạt động của tổ chức KĐCLGD 23/8/2019 Xem tại đây
15 1668/QLCL-KĐCLGD V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Xem tại đây
16 1669/QLCL-KĐCLGD V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019  Xem tại đây
17 756/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ CĐSP và TCSP 21/5/2020 Xem tại đây
18 2085/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT 31/12/2020 Xem tại đây
19 774/QLCL-KĐCLGD V/v điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD 10/6/2021 Xem tại đây