Trang chủ » Định hướng nghiên cứu khoa học » Định hướng nghiên cứu khoa học
Định hướng nghiên cứu khoa học

Trong giai đoạn 2016-2017, Trung tâm sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau đây:
– Tập hợp các công trình nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
– Nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá xếp hạng năng lực người học.
– Tập hợp các bộ tiêu chí xếp hạng trường đại học thông dụng hiện nay trên thế giới.