Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » PHIÊN HỌP 20 CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (CEA-AVU&C)
PHIÊN HỌP 20 CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (CEA-AVU&C)

Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội đồng Kiểm định chất lượng của Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam đã họp Phiên 20 để thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng cho hai cơ sở giáo dục là Trường Đại học Lâm Nghiệp và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; và 14 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Hội đồng KĐCL chụp ảnh cùng đại diện Trường Đại học Kiến trúc

Hội đồng KĐCL chụp ảnh cùng Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp và đại diện các hội đồng TĐG CTĐT

Hội đồng KĐCL chụp ảnh cùng GS Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và đại diện hội đồng TĐG

Hội đồng KĐCL chụp ảnh cùng GS Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp và đại diện hội đồng TĐG

Hội đồng KĐCLGD phiên 20 cùng ban thư ký