Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Đào tạo bồi dưỡng » Đào tạo bồi dưỡng » Định hướng đào tạo bồi dưỡng
Định hướng đào tạo bồi dưỡng

Trung tâm sẽ tập trung vào các hướng đào tạo bồi dưỡng sau đây:
– Tổ chức và tham gia đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên KĐCLGD, cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục;
– Tập huấn cho cán bộ chuyên trách về kiến thức kỹ năng đo lường, đánh giá trong giáo dục.