Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-HH ngày 16/10/2015 của Hiệp hội trên cơ sở Quyết định số 4358/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập trung tâm.

 

SỨ MẠNG

CEA-AVU&C là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập, có sứ mạng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia.

CEA-AVU&C chuyển giao các giá trị cốt lõi của công nghệ đảm bảo chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục thông qua các dịch vụ tư vấn, giải pháp chuyên nghiệp hàng đầu.

 

TẦM NHÌN

CEA-AVU&C phấn đấu để luôn là Trung tâm dẫn đầu về kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam; được công nhận là thước đo của sự chuyên nghiệp, công tâm, công bằng trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục.

 

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Công bằng – Công tâm – Chuyên nghiệp

 

NHIỆM VỤ

 

 1. Triền khai kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD): Đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và các chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 2. Tư vấn cho các cơ sở giáo dục về các giải pháp đảm bảo chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng;
 3. Thực hiện các dịch vụ đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo yêu cầu của cơ sở giáo dục;
 4. Phối hợp với các tổ chức KĐCL của ASEAN (ASEAN-QA và AQAN), APQN, INQAHEE và các tổ chức để tổ chức đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và các chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của tổ chức quốc tế;
 5. Tổ chức và tham gia đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên KĐCLGD, cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục;
 6. Tập huấn cho cán bộ chuyên trách về kiến thức kỹ năng đo lường, đánh giá trong giáo dục;
 7. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học về đo lường, đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục, phân tầng và xếp hạng.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

Thứ hai, 18/02/2019 | 11:31 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd
  • Người online: 0
  • Số lượt truy cập: 43.795